Bemiddelingsvoorwaarden voor het huren van een woning via Starteasy bv

Inschrijving geeft geen garantie tot het vinden van een woning. Starteasy is afhankelijk van
aanbod en verhuurder.

Definities:
Starteasy: Starteasy Bosmalaan 3 , 2211 HS in Noordwijkerhout.

Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die Starteasy opdracht heeft gegeven tot
het bemiddelen bij het huren van een of meerdere woningen.

Huurbedrag: Het maandelijks te betalen bedrag aan de verhuurder, inclusief vergoedingen voor
stoffering en/of meubilering en/of servicekosten en/of overige delen waaruit de totale huurprijs
is opgebouwd.

Artikel 1: De overeenkomst.
1.1 De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het naar waarheid ingevulde Starteasy
inschrijfformulier of het versturen van een naar waarheid ingevuld online inschrijfformulier op
www.Starteasy.nl
1.2 De opdrachtgever is verplicht een geldig identiteitsbewijs en recente inkomensgegevens bij
een Huurovereenkomst te overleggen. Alle door opdrachtgever verstrekte documentatie blijft in het
archief van Starteasy en zal niet aan derden worden verstrekt. Starteasy behoudt het recht de
door opdrachtgever verstrekte gegevens te vernietigen.
1.3 Alle aanbiedingen van Starteasy zowel schriftelijk, per email, online als mondeling zijn
vrijblijvend. Opdrachtgevers kunnen hieraan geen enkele rechten ontlenen.

Artikel 2: De inschrijving.
2.1 Indien opdrachtgever een inschrijving online bij www.Starteasy.nl uitvoert, is opdrachtgever
aan Starteasy geen inschrijfgeld verschuldigd.

Artikel 3: De werkzaamheden.
3.1 De werkzaamheden van Starteasy, het bemiddelen in het huren van geschikte woon- of
bedrijfsruimte, vangen aan na ontvangst van een volledig ingevuld, naar waarheid ingevuld
inschrijfformulier.
3.2 De verdere door Starteasy te verrichten werkzaamheden bestaan uit het adviseren en
begeleiden bij het bezichtigen, het aanbieden van mogelijk geschikte objecten, de
onderhandeling, het afhandelen van de bemiddeling en oplevering van het door opdrachtgever
gehuurde object. In vele gevallen zal Starteasy de huurovereenkomst opstellen, dit behoort
echter niet tot de verplichtingen van Starteasy.

Artikel 4: De betalingen.
4.1 Opdrachtgever kan niet over de door Starteasy succesvol bemiddelde object beschikken, dan
nadat de de eerste huurbetaling en de waarborgsom aan Starteasy zijn voldaan. Bij acceptatie
van een door Starteasy aangeboden object, dient opdrachtgever een acceptatieformulier en/of
een huurovereenkomst te ondertekenen.
4.2 Facturen van Starteasy waarbij de betalingstermijn is overschreden worden uit handen
gegeven aan Juresta te Apeldoorn, waarbij Starteasy is aangesloten. Alle bijkomende kosten,
gerechtelijke kosten en/of buiten gerechtelijke kosten, komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: Aansprakelijkheid.
5.1 Starteasy is niet aansprakelijk voor de wijze waarop een verhuurder, zijn verplichtingen
en/of gedragingen als verhuurder nakomt. Opdrachtgever dient zich steeds rechtstreeks tot
verhuurder te wenden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5.2 Op alle ontstane relaties tussen Starteasy en opdrachtgever is het Nederlands recht van
toepassing.